Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo thay đổi thời gian biểu diễn nghệ thuật

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo

Bắt đầu từ ngày 06 tháng 4 năm 2015, Thời gian biểu diễn Nhã nhạc, Múa cung đình và Tuồng cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường sẽ được thay dổi như sau:

Thời gian biểu diễn tại Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế)

Buổi sáng: Từ 10h00 - 10h40'

Buổi chiểu: Từ  15h00 - 15h40'