Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo về chương trình biểu diễn

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo về việc thay đổi chương trình biển diễn tại các điểm di tích Huế.

Từ ngày 22/4/2017, buổi sáng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các điểm di tích Huế diễn ra bình thưòng, buổi chiều các chương trình như: Tiểu nhạc tại sân Điện Thái Hoà, Đại nhạc tại Thế Miếu, hoà nhạc tại Cung Trường Sanh, ca Huế tại Xung Khiêm Tạ (lăng Tự Đức) tạm thời nghỉ biểu diễn.

Chương trình biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và Ca múa cung đình tại Nhà hát Duyệt thị Đường (Đại Nội - Huế) vẫn hoạt động bình thường.